Współpraca z Kuratorium Oświaty

Jeśli możliwości współpracy ze szkołą zawiodły, a dziecko nadal doświadcza przemocy ze strony rówieśników, możemy zwrócić się po pomoc do Kuratorium Oświaty.

Kuratorium Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) precyzuje zakres tego nadzoru.

Nadzór pedagogiczny polega na (art 33 ust. 1 i 2):

 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli
 • analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek
 • udzielaniu pomocy szkołom, placówkom, nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
 • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Nadzorowi podlega w szczególności:

 • zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania
 • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
  uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki
 • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Jeśli istnieje poważne podejrzenie, że szkoła (Dyrektor, nauczyciele, pedagog) działa niezgodnie z przepisami prawa oświatowego, wtedy należy zgłosić sprawę do Kuratorium Oświaty w celu ustalenia stanu faktycznego.

Musimy jednak pamiętać, że pochopne i nieprzemyślane złożenie skargi do Kuratorium Oświaty może być krzywdzące dla szkoły i Dyrektora.

Zanim zdecydujemy się na ten krok, warto wykorzystać dwie możliwości:

 • można telefonicznie skonsultować swoją sytuację z pracownikiem Kuratorium i zasięgnąć porady, czy w danej sytuacji szkoła złamała prawo i jak należy postępować – wizytatorzy już na tym etapie podejmują działania
 • można osobiście skonsultować trudną sytuację w szkole –
  Kurator lub upoważniony przez Niego Wicekurator przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków (na przykładzie Kuratorium Oświaty w Warszawie) w każdy poniedziałek, w godzinach od 14.00 do 17.00 po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu.
  Dyrektorzy Delegatur przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 17.00.
  Dyrektorzy Wydziałów przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 16.00.Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Kuratorium Oświaty, m.in. w zakładce: kontakt i godziny pracy.

Pisemną skargę lub wniosek składamy do Kuratorium Oświaty (lub Delegatur Kuratorium Oświaty – w zależności od lokalizacji szkoły) do Kancelarii ogólnej, „za potwierdzeniem odbioru”.
Pismo powinno być podpisane przez rodzica.
Kuratorium nie rozpatruje anonimowych wniosków.

Każdy, kto złoży zawiadomienie/skargę otrzyma pisemną odpowiedź dotyczącą zgłaszanej spawy w terminie do miesiąca od momentu jej złożenia.

Kurator Oświaty w odpowiedzi na skargę/wniosek Rodzica lub innej osoby, wyznacza Wizytatora do przeprowadzenia kontroli w szkole w ramach swoich kompetencji. Wizytator sprawdza zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa, analizuje dokumentację szkoły, prowadzi rozmowy wyjaśniające z Dyrekcją, wychowawcą, innymi pracownikami szkoły, sprawdza, czy udzielono pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W oparciu o wyniki kontroli wydawane są zalecenia, które są dla Dyrektora szkoły obligatoryjne do realizacji.

Wykorzystanie prawa »

Przewiń na górę