Przestępstwa związane z przemocą rówieśniczą

Poniżej przytaczamy kilka najczęściej zgłaszanych przez Rodziców przestępstw związanych z przemocą rówieśniczą.

Przestępstwa ścigane z urzędu

Bójka i pobicie
(Rozdział XIX kk Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu)
Art. 158 § 1 kk
„Kto bierze udział w bójce i pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1”.
(art. 156 § 1 – ciężki uszczerbek na zdrowiu; art. 157 § 1 – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powyżej 7 dni)
Bójką – w rozumieniu prawa karnego jest starcie fizyczne pomiędzy co najmniej trzema osobami, z których każda jednocześnie atakuje i broni się. Nie jest bójką starcie dwóch osób. Ich zachowanie może natomiast stanowić inne przestępstwo, jak np. naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie człowieka na niebezpieczeństwo.
Pobiciem – w rozumieniu prawa karnego jest napaść fizyczna co najmniej dwóch osób na jedną, przy czym strona atakująca zawsze posiada przewagę liczebną. Charakterystyczną cechą pobicia jest to, że strona atakowana nie dąży aktywnie do starcia, a co najwyżej broni się przed atakiem.

Znęcanie się
(Rozdział XXVI kk Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece)
Art.  207 § 1 kk
„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Kradzież, rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze
(Rozdział XXXV kk Przestępstwa przeciwko mieniu)
Art.  278 § 1 kk (Kradzież)
„Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Art.  280 § 1 kk (Rozbój)
„Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat”.

Art.  281 kk (Kradzież rozbójnicza)
„Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Art.  282 kk (Wymuszenie rozbójnicze)
„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Przestępstwa ścigane z urzędu na wniosek pokrzywdzonego

Groźba karalna
(Rozdział XXIII kk Przestępstwa przeciwko wolności)
Art. 190 § 1 kk
„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej,  jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Stalking – uporczywe nękanie
(Rozdział XXIII kk Przestępstwa przeciwko wolności)
Art.  190a § 1 i 2 kk
„Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
„Tej same karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”.

Pełną listę zachowań traktowanych jako stalking możemy znaleźć w  publikacji pt. „Poradnik dla Pedagogów dotyczący współpracy policji z placówkami oświatowymi” (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Komendą Stołeczną Policji).

Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy
(Rozdział XXXV kk Przestępstwa przeciwko mieniu)
Art. 288 § 1 i 2 kk
„Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
„W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
(Rozdział XIX kk Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu)
Art. 157 § 2 i 3
„Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Na potwierdzenie rodzaju i rozmiarów doznanych urazów ciała możemy przedstawić jakiekolwiek zaświadczenie lekarskie np. od lekarza pierwszego kontaktu, wydane przez lekarza przy zgłoszeniu się na ostry dyżur lub też kartę informacyjną ze szpitala. Zaświadczenie takie powinno jak najdokładniej opisywać doznane urazy, ich rozmiar, stopień uszkodzenia ciała, o ile to możliwe przewidywalną poprawę zdrowia, jak również inne przeprowadzone przez lekarza czynności. Może być uzupełnione krótkim opisem podawanych okoliczności zdarzenia.

Naruszenie nietykalności  cielesnej
(Rozdział XXVII kk Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej)
Art.  217 § 1 i 2 kk
„Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
„Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może wystąpić od wymierzania kary”.

Zniewaga
(Rozdział XXVII kk Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej)
Art.  216 § 1 i 2
„Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.
„Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Zniesławienie
(Rozdział XXVII kk Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej)
Art.  212 § 1 i 2
„Kto pomawia inną osobę , grupę osób, instytucję, osobę prawną lub organizację nie mającą osobowości prawnej  o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do  danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.
„Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w  § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

« Wykorzystanie prawa

Przewiń na górę