Aktualności

WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Projekt pt. „Wsparcie dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy rówieśniczej” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

I. Czas trwania projektu: 01.10.2021 – 30.09.2023

II. Krótki opis projektu:

Dzieci i młodzież doświadczające przemocy rówieśniczej są według WHO i licznych badań naukowych grupą silnie narażoną na zaburzenia emocjonalne, problemy zdrowotne i wykluczenie społeczne. Mazowieckie należy do województw o jednym z najwyższych wskaźników przemocy w szkole – prawie 12% dzieci jest ofiarami regularnego dręczenia (badania porównawcze regionów „Szkoły bez przemocy). Na taki stan rzeczy mają wpływ m.in. olbrzymie dysproporcje społeczno gospodarcze w obrębie województwa.

Głównym celem projektu jest dostarczenie wsparcia i pomocy psychologicznej dzieciom-ofiarom przemocy rówieśniczej z województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia i ubóstwa, małych miast i wsi, obszarów z mniejszym dostępem do instytucji pomocowych.

III. Główne działania w projekcie:

1. Indywidualne konsultacje dla dzieci i rodziców.

W ramach projektu odbywa się 380h indywidualnych konsultacji dla 150 osób z terenu Warszawy i okolicznych powiatów.

Adresatami konsultacji są dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej oraz ich rodzice.

Celem konsultacji jest opracowanie indywidualnego planu pomocy dla dziecka, skoncentrowanego na przywróceniu go do życia w grupie społecznej i poprawie funkcjonowania.

Na koniec czerwca 2023 zrealizowaliśmy już 351 godzin konsultacji, a 210 dzieci oraz rodziców uzyskało konkretną pomoc i wsparcie.

2. Seminaria pt. „Jak wspierać dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej”.

W ramach projektu odbyło się 10 seminariów edukacyjno-promocyjnych w wersji online.

Celem seminariów było uwrażliwienie społeczności szkolnych na problem przemocy rówieśniczej, pogłębienie wiedzy na temat sposobów pomagania dzieciom dręczonym, promocja projektu oraz zapoznanie z działaniami Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” na rzecz poszkodowanych.

Seminaria skierowane były do ok. 300 pedagożek i pedagogów, psycholożek i psychologów ze szkół podstawowych i poradni z terenu całej Warszawy i okolicznych powiatów oraz do przedstawicielek/li Rad Rodziców.

Mailing:

Działania promocyjne zostały uzupełnione poprzez dostarczenie informacji o projekcie drogą mailową do ok. 200 szkół i instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą w Warszawie oraz okolicznych powiatach.

Materiał do pobrania:

3. Poradnik dla dzieci doświadczających przemocy.

W ramach projektu opracowany został poradnik dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej. Poradnik będzie dodatkowym, trwałym wsparciem dla dzieci uczestniczących w naszych konsultacjach i treningach zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Otrzymają go także osoby deklarujące gotowość prowadzenia zajęć TPS na swoim terenie. Poradnik jest dostępny dla dzieci w wersji papierowej i pdf.

4. Szkolenia dla profesjonalistek/ów w zakresie prowadzenia Treningów Pewności Siebie.

Trening Pewności Siebie (TPS) – jest metodą opracowaną przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE. TPS to krótkoterminowa, grupowa forma pracy z dziećmi poszkodowanymi, która kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie. TPS adresowany jest do dzieci z klas IV-VIII. Ważnym elementem TPS jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się zasad asertywności, umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka i uczenia go samodzielności.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 10 szkoleń dla pedagożek i pedagogów oraz psycholożek i psychologów z kilkunastu powiatów województwa mazowieckiego. Celem szkoleń będzie przygotowanie specjalistek/ów do samodzielnego prowadzenia Treningów Pewności Siebie dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej i ich rodziców. Dzięki szkoleniom powstanie sieć 180 specjalistek/ów mogących zapewnić wsparcie poszkodowanym w lokalnych środowiskach.

Do końca czerwca 2023 przeprowadziliśmy 8 szkoleń z zakresu prowadzenia Treningów Pewności Siebie. Szkolenia zostały zorganizowane w następujących miejscowościach: Ostrołęce, Mińsku Mazowieckim, Radomiu, Garbatce-Letnisko, Mławie, Ciechanowie, Płocku i Wyszkowie. Uczestniczyło w nich 160 specjalistek i specjalistów z kilkudziesięciu miast i gmin. Część z przeszkolonych osób już teraz prowadzi treningi dla dzieci ze swoich szkół i poradni. Poniżej zdjęcia z naszymi wspaniałymi uczestniczkami i uczestnikami, którym serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach i trzymamy kciuki za podejmowane działania.

Koordynatorka projektu: Joanna Węgrzynowska (tel. 501 308 474; asia.w@gazeta.pl)

Przewiń na górę